Постійно діючий інтернет-семінар

Постійно діючий інтернет-семінар

«ВПРОВАДЖЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС»

Питання до обговорення

1.      Особливості використання активних форм, методів і засобів навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

2.      Використання різних форм і методів активізації діяльності учнів на уроках.

3.      Виховання на традиціях національної культури.

4.      Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми.

5.      Врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів в процесі навчання в ЗП(ПТ)О.

6.      Ділові ігри та їх роль в удосконаленні навчально-виховного процесу в ЗП(ПТ)О.

7.      Індивідуалізація і диференціація навчання і їх роль у підвищенні якості освітнього процесу.

8.      Проведення відкритих уроків – одна з форм удосконалювання педагогічної майстерності педагога.

9.      Психологічні аспекти оптимізації педагогічної праці в сучасних умовах.

10.  Психологічні аспекти підготовки педагога і його професійного вдосконалення.

11.  Психологічні особливості підростаючого покоління в сучасному суспільстві.

12.  Форми і методи вдосконалення власної педагогічної майстерності педагогів.

13.  Форми і методи виховання учнів ЗП(ПТ)О.

14.  Організація колективної творчої діяльності учнів на уроках (з досвіду роботи закладу професійної (професійно-технічної) освіти).

15.  Мотивація навчання як один зі способів підвищення ефективності навчання в ЗП(ПТ)О.

Список рекомендованої літератури

1.       Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 2001. – 704 с.

2.       Аверин В.А. Психология детей и подростков. - СПб., 1998. – 379 с.

3.       Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М.: ЮНИТИ, 1999 -551с.

4.       Анцупов А.Я, Малышев А.А. Введение в конфликтологию: Как предупредить и разрешить межличностные конфликты: Уч. пособие. – К: МАУП, 1996 -104 с.

5.       Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – Питер. – 2001. – (серия Учебник 21 века).

6.       Вікова та педагогічна психологія. / О.В. Скрипченко та ін. – К.: Просвіта 2001. – 416 с.

7.       Гірняк А. Експериментальні дослідження ефективності модульно-розвивального підручника у процесі навчального заняття // Психологія і суспільство. – 2007. - №2. – С.69-84.

8.       Гнутель Я.Б. Виховна робота в сучасних умовах: теорія й методика. – Тернопіль, 1998. – 262 с.

9.       Гуревич Р. Трудове навчання і виховання - основа професійного самовизначення учнів //Професійно-технічна освіта. - 2002. № 1. - С.28-29.

10.   Д’яур Г. Теоретичний підхід до обґрунтування цінностей сучасного українського виховання // Рідна школа. – 2006. - №7. – С. 22-25.

11.   Домінський О. Технікуми та коледжі в освітній системі України // Педагогіка професійної освіти. – 2004. - №3. – С. 137-145.

12.   Дубровина И.В. и др. Психология. – М.: «Академия», 2002. – 464 с.

13.   Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения: Дидактика в диалогах. – М.: Народное образование, 2004. – 352 с.

14.   Житник Б. Основи сучасного навчання // Завуч. Бібліотека “Шкільного світу”. Сучасні шкільні технології. Частина 1. – 2004.

15.   Загрекова Л.В., Николина В.В. Теория и технология обучения: Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 2004. – 157 с.

16.   Захаренко С. Погляди на родинне виховання // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. - №1-2. – С.168-175.

17.   Зязюн І. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу // Рідна школа -2000 №8 с.8-12.

18.   Зязюн І.А. Світоглядна парадигма освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2003. - № 5. – С.24.

19.   Кічігін В. Концепція патріотичного та спортивного виховання молоді // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. - №5. – С.45-47.

20.   Коджасперова Г.М. Педагогика: Учеб. для студ. образоват. учреждений сред.проф.образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 352 с.

21.   Коломінський Н., Бондарчук О. Стиль поведінки в конфліктній ситуації: діагностування та шляхи оптимізації. // Освіта і Управління. №1, 1998. - С.91-96.

22.   Корсак К. Людина нового століття та її виховання // Рідна школа. – 2003. - № 2. – С.7-9.

23.   Кравченко Т. Вплив сім’ї на соціалізацію підлітків / Соціальна психологія. – 2007.-С. 181 – 182.

24.   Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. – М., 2001. – 464 с.

25.   Лазарев В.С. и др. Руководство педагогическим коллективом: модели и методы. М., 1995.

26.   Лебединский К.С., Райская М.М., Грибанова Г.В. Подростки с нарушениями в аффективной сфере: клинико-педагогическая характеристика «трудных» подростков. М., 1988.

27.   Леонград К. Акцентуированые личности. –Пер. с нем. – Киев. -1989.

28.   Леонтьев А.А. Психология общения: Пособие для дополнительного образования. М.: Смысл, 1977.-365с.

29.   Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л., 1983.

30.   Лященко Л., Ластовченко І. Соціокультурне середовище ХХІ століття і оновлене виховання // Директор школи. Україна. – 2002. - № 2. – С.50-57.

31.   Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 1999 -688с.

32.   Макаренко А. Методика виховної роботи. – К.: Радянська школа, 1990.

33.   Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі (в 2 т.). – К.: Форум, 2002. Т. 1: 319 с., Т. 2: 335 с.

34.   Мальцева Д.М., Шаталов В.Ф. 17 опорных конспектов по педагогике. Метод. пособие. - Донецк. - 1999.

35.   Немов Р.С. Психология Кн. 2 Педагогическая психология.- М: Владос, 1998-622с.

36.   Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 2000. – 448 с.

37.    Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – Київ: ІНКОС. – 2003. – 352 с.

38.   Педагогика профессионального образования: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2004. – 368 с.

39.   Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник / Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг та ін.; за ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища шк., 1992. – 334.

40.   Пирожков В.Ф. Психологические основы перевоспитания учащихся специальных профтехучилищ. – М., 1988 - 471 с.

41.   Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. – К.: Видавничий дім «Слово», 2004. – 616 с.

42.   Подласый И.П. Продуктивная педагогика. – М.: Народное образование. – 2003. – 496 с.

43.   Прикладная конфликтология: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок.- Мн.: Харнвест, 1999.-624с.

44.   Психология подростка. Полное руководство. / Под редакцией А.А. Реана – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 432с. (серия «Психологическая энциклопедия»).

45.   Психология человека от рождения до смерти. – СПб: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 656 с. (серия «Психологическая энциклопедия»).

46.   Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и типологии характеров. Самара: БАХРАХ, 1998 - С.640.

47.   Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб: Питер, 1999-624с.

48.   Раттер М. Помощь трудным детям. - М., 1987.

49.   Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб: Питер, 1998 -480с.

50.   Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. – М., 2000.

51.   Сметанський М. Суть виховання як складової педагогічної процесу // Шлях освіти. – 2006. - №4. – С. 14-17.

52.   Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 544 с.

53.   Сухомлинский В.А. О воспитании. – М., 1985. – 270 с.

54.   Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: «Академия», 1999. – 288 с.

55.   Хасан Б.И. Ситуация обучения как продуктивный конфликт // Вопросы психологии, № 2, 2000. – С. 79-86.

56.   Шаталов В.Ф. Соцветие талантов. - М.: ГУПЦРП. Ч. I. Москва-Петербург, 2001. - 381 с.

57.   Шаталов В.Ф. Соцветие талантов. - М.: ГУПЦРП. Ч. II. Москва-Петербург, 2003. - 252 с.

58.   Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. Мн.: Амалфея, 1997.- 288с.

59.   Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания: Учеб. пособие. – С.-Пб.: Питер, 2004. – 366 с.

60.   Ягупов В.В. Педагогіка. Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.